Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004, 24 juli 2014 en 28 mei 2019.

 

Hoofdstuck I

DOEL EN SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING
Artikel I – De Vereniging van de Leopoldsorde is een vereniging zonder winstoogmerk, voor onbeperkte duur gesticht. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd Notarisstraat, 9 te 1050 Elsene, in het gerechtelijke arrondissement Brussel (Ondernemingsnummer BE0407 405 047). Zij verdedigt een onwankelbare trouw aan België en aan de monarchie.

Artikel 2 – Los van, om het even welke politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, zijn de voornaamste doelen van de vereniging:

 • het prestige verschuldigd aan de hoogste onderscheiding van het land ongeschonden bewaren;
 • de solidariteitsbanden onder de titularissen van de Orde verstevigen;
 • in uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur bijstand- en solidariteitsacties ondernemen ten voordele van:
  • leden van de vereniging of van hun familieleden;
  • gedecoreerden in de Leopoldsorde die geen lid zijn van de vereniging of van hun familieleden;
  • andere personen of rechtspersonen die door leden van de vereniging mochten voorgesteld worden.

Deze doelen uiten zich namelijk door steunverlening aan acties van nationaal belang op pedagogisch, staatsburgerlijk of cultureel vlak, zowel moreel als materieel, in het bijzonder bij wijze van toekenning van studiebeurzen of prijzen.

Artikel 3 – Het aantal leden van de Vereniging is onbepaald, doch mag niet minder dan vijf bedragen.

Artikel 4 – De Vereniging bestaat uit:

 1. werkende of beschermende leden;
 2. aangesloten of ondersteunende leden;
 3. ereleden.

Om werkend of beschermend lid te worden, moet men het bewijs leveren van zijn hoedanigheid van Belgisch lid der Leopoldsorde.

Om aangesloten lid te worden, moet men bewijzen de niet-hertrouwde weduwe of weduwnaar of samenwonende te zijn, of een wees niet ouder dan vijfentwintig jaar, van een afgestorven lid der Orde en door de raad van bestuur aanvaard worden.

Ondersteunende leden zijn personen die hun ondersteuning willen verlenen aan de doeleinden van de vereniging en die, op verzoek van een lid, door de raad van bestuur worden aangenomen.

De titel van erevoorzitter of van erelid kan door de raad van bestuur toegekend worden aan personen die uitstekende diensten aan de vereniging bewijzen of bewezen hebben. Die titel geeft aan de personen die hem verkregen hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering zonder een bijdrage te moeten betalen.

Article 5 – Aan het lidmaatschap van de vereniging wordt een einde gesteld:

1° Door ontlag ingediend bij de raad van bestuur. Tevens worden leden die hun bijdrage niet langer betalen als ontslagnemend beschouwd; hetzelfde geldt voor leden die uit de Orde geschrapt of tijdelijk geschorst worden.

2° Door schrapping uitgesproken door de algemene vergadering om een ernstige reden, op voorstel van de voorzitter van het bureel van de raad van bestuur in welk geval de betrokkene voorafgaandelijk door dit bureel verzocht wordt toelichting te verstrekken.

Volgende Hoofdstuck