Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004, 24 juli 2014, 28 mei 2019 en van 6 juni 2023.

 

Hoofdstuck III

INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE VERENIGING
Artikel 15 – De jaarlijkse ontvangsten van de vereniging bestaan onder andere uit:

  1. het inkomen uit haar vermogen;
  2. de bijdragen en inschrijvingen van haar leden;
  3. de toelagen van de Staat, de staatsentiteiten, organen en de openbare instellingen;
  4. de opbrengsten van de giften en legaten waarvan het onmiddellijk gebruik door de raad van bestuur werd toegelaten;
  5. de geldmiddelen verworven ten uitzonderlijke titel.

Artikel 16

Een college van twee rekenings-verificateurs wordt jaarlijks op voordracht van de raad van bestuur aangewezen. Dit college is herkiesbaar. Het wordt belast met de jaarlijkse controle van de rekeningen van de vereniging en dient hierover aan de algemene vergadering verslag uit te brengen.

Volgende Hoofdstuck