Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004 en 24 juli 2014.

 

Hoofdstuck III

VERMOGEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE VERENIGING

Artikel 16 – Het vermogen bestaat uit:

  1. de onroerende goederen nodig tot het nastreven van het doel van de vereniging;
  2. de kapitalen voortkomende van giften en inkomsten, tenzij de raad van bestuur hun een ander bestemming geeft.

Artikel 17 – Tekst afgeschaft.

Artikel 18 – Tekst afgeschaft.

Artikel 19 – De jaarlijkse ontvangsten van de verenging bestaan uit:

  1. het inkomen der vermogen;
  2. de bijdragen en inschrijvingen van haar leden;
  3. desnoods, de toelagen van de Staat, de staatsentiteiten, organen en de openbare instellingen;
  4. de opbrengst der giften waarvan het onmiddellijk gebruik door de raad van bestuur werd toegelaten (artikel 16);
  5. de geldmiddelen van uitzonderlijke herkomst en, zo nodig, met toestemming van de bevoegde overheid bekomen.

Artikel 20 – Dag aan dag worden de geldelijke inkomsten en uitgaven geboekt. Een boekhouding van de goederen wordt ook, desnoods, bijgehouden.

Een college van twee rekenings-verificateurs wordt jaarlijks op voordracht van de raad van bestuur aangewezen. Dit college is herkiesbaar. Het wordt belast met de jaarlijkse controle van de rekeningen van de vereniging en dient hierover aan de algemene vergadering verslag uit te brengen.

Volgende Hoofdstuck