Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004 en 24 juli 2014.

 

Hoofdstuck IV

ONTBINDING

Artikel 21 – De algemene vergadering kan geen ontbinding uitspreken, behalve indien twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die geldig zal beraadslagen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden moge zijn. Geen enkel besluit wordt aangenomen indien het niet gestemd is met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elk besluit betreffende de ontbinding aangenomen door een vergadering waar geen twee derde van de leden der vereniging aanwezig is, wordt onderworpen aan bekrachtiging door de Burgerlijke Rechtbank.

Artikel 22 – Bij ontbinding, wijst de algemene vergadering een of meer curatoren aan, belast met de vereffening van de goederen van de vereniging. Zij kent het zuiver actief toe aan liefdadigheidswerken of aan een maatschappij, instelling of groepering waarvan de algemene vergadering zou achten dat hun doelstellingen gelijkaardig zijn met deze van de vereniging.

Artikel 23 – Al wat door de statuten niet bepaald is zal geregeld worden overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd-eenentwintig, welke rechtspersoonlijkheid toekent aan verenigingen zonder winstgevend doel.