Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004, 24 juli 2014, 28 mei 2019 en van 6 juni 2023.

 

Hoofdstuck IV

ONTBINDING
Artikel 17

Behouden gerechtelijke ontbinding is enkel de algemen vergadering bevoedg om de ontbinding van de vereniging conform boek 2 tiel 8, hoofdstuk 2 wetboek van vennootschappen en verenigingen uit te spreken.

In dat geval stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldigingen en duidt de affectatie van de netto activa aan.

Artikel 18

In geval van vrijwillige ontbinding of gerechtelijke ontbinding zal, na verrekening van de schulden, en het aanzuiveren van de laste, het netto overblijvend actief worden overgedragen aan één of meerdere organisatis waarvan de niet lucatieve doelstellingen gelijkaardig zijn aan deze van de vereniging.

Hoofdstuck V

SLOTBEPALING
Artikel 19 – Bij gebrek aan huishoudelijk reglement zal alles wat door deze statuten niet bepaald is geregeld worden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor wat de financiële boekhouding betreft overeenkomstig Boek 3, titel 3, hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht.