Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004, 24 juli 2014, 28 mei 2019 en van 6 juni 2023.

 

Hoofdstuck II

BEHEER EN WERKING
Artikel 6 –Het bestuursorgaan van de vereniging, genoemd raad van bestuur, is samengesteld uit ten hoogste vijftien en ten minsten vijf leden, verkozen door de algemene vergadering onder de effectieve leden voor een termijn van drie jaar.

Bij beëindiging van een bestuursmandaat binnen deze termijn van drie jaar voorziet de raad van bestuur voorlopig in de vervanging van het betrokken lid indien de raad minder dan vijf leden telt. De eerstvolgende algemene vergadering moet deze vervanging bevestigen conform de wet.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters en een secretaris-generaal die het bureau vormen.

Het bureau kan, door de raad van bestuur, belast worden met de uitvoering van sommige van zijn beslissingen.

Het bestuurslid of de directeur/trice, belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, staat het bureau bij.

De vereniging wordt in rechte en in alle burgerlijke rechtshandelingen vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn gevolmachtigde.  De vertegenwoordiger van de vereniging moet de volle uitoefening van zijn burgerrechten genieten.

Artikel 7 – De Raad van bestuur vergadert in principe eenmaal per trimester en, daarenboven, telkens wanneer hij bijeengeroepen wordt door zijn voorzitter of op aanvraag van één vierde van zijn leden.

De aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft van de leden van de raad van bestuur wordt vereist voor de geldigheid van de beraadslagingen. Wanneer de beraadslaging bijstand- of solidariteitsacties betreft ten aanzien van personen die geen lid zijn van de vereniging, is een aanwezigheid of vertegenwoordiging van drie vierde van de leden vereist alsook een gunstige stemming door al de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden genotuleerd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de urgentie en het belang van de vereniging het eisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.  De beslissingsprocedure verondersteld in dat geval een voorgaande deliberatie per e-mail, diedoconferentie of teleconferentie.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter of één van de ondervoorzitters en door de secretaris-generaal of een bestuurslid.

De raad van bestuur beheert de aangelegenheden van de vereniging overeenkomstig de wet.

Hij is verplicht ieder jaar de rekening en verantwoording van het afgelopen boekjaar en de begrotingsramingen voor het volgen boekjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden.

Het bedrag van de bijdragen wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.

Een levenslang lidmaatschap is mogelijk door een enige storting van het twintigvoud van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 8 – De leden van de raad en de rekeningverificateurs mogen geen enkele vergoeding ontvangen in hoofde van het ambt dat hun werd toevertrouwd.

Artikel 9

De uitgaven worden betaalbaar gesteld door de voorzitter of zijn gemachtigde.

De raad van bestuur mag, onder zijn aansprakelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging met de handtekeningsbevoegdheid delegeren aan één of meer leden of bestuursleden van de vereniging of aan één of meer derden die elk alleen of gezamenlijk kunnen handelen.

De derden of leden eventueel belast met het dagelijks bestuur worden genoemd directeurtrice of directie assistent/e.

De duur van het mandaat van afgevaadigde voor het dagelijks bestuur is onbeperkt.

De functie van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kan bezoldigd zijn.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spodeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen verzocht worden de zittingen van de algemene vergadering bij te wonen mt raadgevende stem indien zijn geen effectief lid zijn.  Zij kunnen eveneens deelnemen aan de raad van bestuur met raadgevende stem.

Wanneer de raad van bestuur een beslissing met nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang de de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de ander bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

De bestuurder die een tegenstrijdigheidsbelang heeft neemt niet deel aan de deliberatie en de stemming in verband met de betrokken zaak.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 10 – De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit de werkende, beschermende, aangesloten, ondersteunende leden of ereleden.

De algemene vergadering vergadert in principe elk jaar tijdens de maand mei.

Zij moet door de raad van bestuur bijeengeroepen worden, telkens wanneer een vijfde van de werkende of beschermende leden hiertoe een schriftelijk verzoek indient.

De raad van bestuur heeft het recht om de leden van de vereniging tot een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, telkens wanneer het onderzoek van een bijzonder en dringend punt zulks noodzakelijk maakt.

De dagorde wordt opgesteld door de raad van bestuur.

Het bureau der algemene vergadering is hetzelfde als dat van de raad van bestuur.

De vergadering hoort de verslagen over het beheer van de raad, over de financiële en morele toestand van de vereniging. Zij keurt de rekeningen van het afgesloten boekjaar goed, stemt de begrotingsramingen voor het komende boekjaar, beraadslaagt over de punten die op de dagorde staan, benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur.

Zij bepaalt op voorstel van de raad van bestuur het bedraag van de bijdragen.

Enkel de effectieve  leden en de ereleden gedecoreerd in de Leopoldsorde zijn stemgerechtigd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de urgentie en het belang van de vereniging het eisen, kan de raad van bestuur in overeenstemming met de wet, de deelname van de leden aan de algemene vergadering op afstand voorzien middels een elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 11 – Ieder lid van de vereniging moet uiterlijk vijftien dagen voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, door de raad van bestuur opgeroepen worden, of door middel van een omzendbrief, of door aankondiging in het bulletin van de vereniging, indien deze er een uitgeeft of per mail of via de website.

De dagorde moet in die bijeenroepingen vermeld staan. Alle voorstellen ondertekend door een aantal stemgerechtigde leden minstens gelijk aan het twintigste der jongste jaarlijkse ledenlijst, worden op de dagorde geplaatst. Alle stemgerechtigde leden van de vereniging mogen zich door een ander stemgerechtigd lid op de vergadering laten vertegenwoordigen mits een schriftelijk of per email volmacht gericht aan de Secretaris-generaal ten laatste de dag voor de algemene vergadering.

Een lid kan slechts drager zijn van vijf volmachten.

Artikel 12 – De besluiten van de algemene vergadering worden ter kennis van alle leden gebracht.

Artikel 13 – De algemene vergadering is niet bevoegd om over wijzigingen van de statuten te beraadslagen, tenzij het voorwerp ervan uitdrukkelijk is aangeduid bij de bijeenroeping en dat ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Geen enkele wijziging mag worden aangenomen tenzij met een meerderheid van twee derde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien echter de wijziging betrekking heeft op een van de doelstellingen waartoe de vereniging is opgericht als in artikel 2 gespecifieerd, zal zij maar geldig zijn indien zij aangenomen is met een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die zal mogen beraadslagen en besluiten, met de meerderheid voorzien in alinea’s 1 en 2, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigden leden.

Artikel 14 – De projecten van de raad van bestuur betreffende het verwerven, ruilen en vervreemden der vaste goederen die nodig zijn voor de doelstelling van de vereniging, het vestigen van hypotheken op bedoelde vaste goederen, huurovereenkomsten voor langer dan negen jaar en leningen dienen aan de goedkeuring van de algemene vergadering te worden voorgelegd.

Volgende Hoofdstuck