Statuten bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 juni 1934 en wat betreft wijzigingen in de bijlagenvan het Belgisch Staatsblad van 5 september 1968, 2 september 1982, 26 mei 1998, 10 juni 2004, 24 juli 2014 en 28 mei 2019.

 

Hoofdstuck II

BEHEER EN WERKING
Artikel 6 – De Vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur uit ten hoogste vijftien en ten minsten vijf leden, verkozen door de algemene vergadering voor een tijdperk van drie jaar onder de werkende of beschermende leden.

Bij vacature voorziet de raad van bestuur voorlopig in de vervanging van de betrokken leden indien de raad minder dan vijf leden telt. Tot hun definitieve vervanging wordt overgegaan door de eerstvolgende algemene vergadering.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters en een secretaris-generaal die het bureau vormen.

Het bureau kan, door de raad van bestuur, belast worden met de uitvoering van sommige van zijn beslissingen.

Artikel 7 – De Raad van bestuur vergadert in principe eenmaal per trimester en, daarenboven, telkens wanneer hij bijeengeroepen wordt door zijn voorzitter of op aanvraag van één vierde van zijn leden.

De aanwezigheid van de helft van de aanwezigen of vertegenwoordigden leden van de raad van bestuur wordt vereist voor de geldigheid van de beraadslagingen. Nochtans, als er over bijstand- of solidariteitsacties gaat ten voordele van personen die geen lid zijn vereist alsook een gunstige stemming door al de aanwezige leden.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter of een der ondervoorzitters en door de secretaris-generaal.

De raad van bestuur beheert de aangelegenheden van de vereniging overeenkomstig de wet.

Hij is verplicht ieder jaar de rekening en verantwoording van het afgelopen boekjaar en de begrotingsramingen voor het volgen boekjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden.

Artikel 8 – De leden van de raad en de rekeningverificateurs mogen geen enkele vergoeding ontvangen in hoofde van het ambt dat hun werd toevertrouwd.

Artikel 9 – De raad van bestuur mag bezoldigde personen benoemen belast met het dagelijks beheer of het secretariaat; deze personeelsleden kunnen verzocht worden de zittingen van de algemene vergadering bij te wonen met raadgevende stem indien zij geen lid zijn alsmede deze van de raad van bestuur docht slechts met raadgevende stem.

Het bedrag der bijdragen wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.

De bijdragen zijn afkoopbaar door een enige storting van het twintigvoud van het bedrag der jaarlijkse bijdrage.

De uitgaven worden betaalbaar gesteld door de voorzitter of zijn gemachtigde. De vereniging wordt in rechte en in alle burgerlijke rechtshandelingen vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn gevolmachtigde. De vertegenwoordiger der vereniging moet de volle uitoefening van zijn burgerrechten genieten.

Artikel 10 – De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit de werkende, beschermende, aangesloten, ondersteunende leden of ereleden.

De algemene vergadering moet ieder jaar in principe tijdens de maand mei vergaderen.

Zij moet door de raad van bestuur bijeengeroepen worden, telkens wanneer een vijfde der werkende of beschermende leden hiertoe een schriftelijk verzoek indient.

De raad van bestuur heeft het recht om de leden van de vereniging tot een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, telkens wanneer het onderzoek van een bijzonder en dringend punt zulks noodzakelijk maakt.

De dagorde wordt opgesteld door de raad van bestuur;

Het bureau der algemene vergadering is hetzelfde als dat van de raad van bestuur.

De vergadering hoort de verslagen over het beheer van de raad, over de financiële en morele toestand der vereniging. Zij keurt de rekeningen van het afgesloten boekjaar goed, stemt de begrotings-ramingen voor het komende boekjaar, beraadslaagt over de punten die op de dagorde staan, benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur.

Enkel de werkende en beschermende leden, almede de ereleden lid der Leopoldsorde, zijn stemgerechtigd.

Artikel 11 – Ieder lid van de vereniging moet uiterlijk vijftien dagen voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, door de raad van bestuur opgeroepen worden, of door middel van een omzendbrief, of door aankondiging in het bulletin van de vereniging, indien deze er een uitgeeft of per mail via info@orderofleopold.be of op het webstek www.orderofleopold.be.

De dagorde moet in die bijeenroepingen vermeld staan. Alle voorstellen ondertekend door een aantal stemgerechtigde leden gelijk aan het twintigste der jongste jaarlijkse lijst, worden op de dagorde hernomen. Alle stemgerechtigde leden der vereniging mogen zich door een ander stemgerechtigd lid op de vergadering laten vertegenwoordigen, bij wijze van een schriftelijk of per email volmacht gericht aan de Secretaris-generaal ten laatste de dag voor de algemene zitting.

Artikel 12 – De besluiten van de algemene vergadering worden ter kennis van alle leden gebracht door middel van het bulletin van de vereniging.

Artikel 13 – De algemene vergadering is niet bevoegd om over wijzigingen van de statuten te beraadslagen, tenzij het voorwerp ervan uitdrukkelijk is aangeduid bij de bijeenroeping en dat ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Geen enkele wijziging mag worden aangenomen tenzij met een meerderheid van twee derde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien echter de wijziging betrekking heeft op een der doelstellingen waartoe de vereniging is opgericht als in artikel 2, zal zij maar geldig zijn indien zijn aangenomen is met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien twee derde der leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die zal mogen beraadslagen en besluiten, met de meerderheid voorzien in alinea’s 1 en 2, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigden leden.

Artikel 14 – De projecten van de raad van bestuur betreffende het verwerven, ruilen en vervreemden der vaste goederen die nodig zijn voor de doelstelling van de vereniging, het vestigen van hypotheken op bedoelde vaste goederen, huurovereenkomsten voor langer dan negen jaar en leningen dienen aan de goedkeuring van de algemene vergadering te worden voorgelegd.

Artikel 15 – Tekst afgeschaft.

Volgende Hoofdstuck